Kuntavaaliteemat

Kaupunkirakenne

Espoo  on turvallinen paikka asua ja yritysten toimia. Se  on moderni, tulevaisuuteen suuntaava, kansainvälinen, monikulttuurinen kaupunki. Espoon tulee olla jatkossakin ”älykäs”, kestävän kehityksen periaatteita noudattava,  ja laadukkaita työpaikkoja synnyttävä. 

Huipputeknologia ja osaaminen ovat  hyvinvoinnin ja talouskasvun  lähteinä. Espoossa on viisi aluekeskusta ja niitä pitää kehittää yhteiskunnan muutosten ja ihmisten ehdoilla. Joukkoliikennettä tulee kehittää aluekeskusten välillä asiakasvirrat huomioon ottaen sekä lisätä suoria bussilinjoja eri alueilta Kamppiin asti.    Kukin keskus toimii kauppapaikkana, julkisena tilana ja  Tapiola sekä Leppävaara myöskin kulttuurikeskuksena. Espoon monimuotoisuus on sen vahvuus, on omakotitalo-, kerrostalo- luonto- ja yrityskyläalueita.

Espoon tulee edelleen erikoistua korkean teknologian- ja älykaupunkina. Se tarkoittaa älykästä, kestävää ja osallistuvaa kasvua aluetasolla.

Palvelut

Palveluja tulee suunnitella asukaslähtöisesti ja niitä  tulee olla tarjolla kaikissa aluekeskuksissa, että isommissa lähiöissä. Asukkaiden tulee saada  vaikuttaa omiin palvelukokonaisuuksiinsa ja ne tulee suunnitella yksilöllisesti. Palveluketjujen tulee toimia myös saumattomasti erikoissairaanhoitoon. 

Espoon palvelut  pitää  säilyttää kohtuuhintaisina,   toimivina,  luotettavina ja asukkaiden kohtaaminen tulee olla   ihmisläheisestä.  Inhimillisyys ja kunnioitus asukasta kohtaan ovat ensisijaisia.  

Vanhuspalvelut

Tavoitteina on turvata   ikäihmisten toimintakyky. Tehostettua palveluasumista ja ympärivuorokautista palvelua tulisi vielä lisätä ja laitoshoitoa asteittain vähentää. Espoon sairaala toimisi jatkossakin kotona asumisen tukipalveluna. Painotus on ennaltaehkäisyssä ja kuntouttamisessa sekä arviointijaksossa kotihoidossa.  

Palvelujen tuottamista säätelevät lait, valtakunnalliset laatusuositukset, kunnallinen vanhushuollon palvelustrategia, tuottajien omat palvelukriteerit sekä omavalvontasuunnitelmat.  Noudatamme vanhuspalvelulakia (28.12.2012/980), joka on laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Lisäksi toteutamme säädetyn hoitajamitoituksen ensi vaalikaudella.

Eläkeläisille on saatava ilmainen joukkoliikenne arkipäivisin alkaen kello 9.00 ja päättyen kello 15.00. Ikäihmisille tulee taata elämänlaatu, jossa sosiaalisilla suhteilla, fyysisellä toimintakyvyllä, psyykkisellä hyvinvoinnilla ja riittävillä palveluilla on keskeinen merkitys.

Kestävä kehitys

Espoo on Suomen kestävin kaupunki. Espoo liittyi YK:n Kestävän kehityksen johtajuusohjelmaan 16.10.2018 sitoutuen saavuttamaan tavoitteet jo vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteina on taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävä Espoo. Agendassa 2030 määritellään kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGs). Ne ohjaavat kansainvälistä kestävää kehitystä.

 Tavoitteet  liittyvät talouteen, ihmisten hyvinvointiin ja ympäristöön. Se rakentuu   kolmelle periaatteelle: taloudelliselle menestymiselle ja hyvinvoinnille, sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle ja ympäristön hyvälle tilalle, siten että se edesauttaa vastavuoroisesti kaikkia osapuolia. Maailmasta tulee parempi paikka meille kaikille, jos huomioimme ihmiset, ympäristön, talouden ja ihmisoikeudet. 

Espoo jatkaa uusien toimintamalliensa kehittämistä hiilineutraalisuuteen pyrkimisessä. Olemme toteuttaneet päästöttömän kaukolämmön, kehittäneet älykkäitä energiaratkaisuja ja toimintamalleja lähiympäristön tilan parantamiseksi. Kiertotaloutta on edistetty ja tehostettu. Joukkoliikenne on toimivaa ja uusia palvelukonsepteja liikenteessä on otettu käyttöön. Kaikessa toiminnassa noudatetaan periaatetta ”ympäristö ensin.”

Elinkeinopolitiikka on Suomen toiseksi parasta.

Espoon elinkeinopolitiikan tulee houkutella yrityksiä ja Infran tulee tukea yritysten tarpeita. Kaupungin elinvoima ammentaa onnistuneesta elinkeinopolitiikastamme.  Sillä tavoitellaan uutta kasvua, osaamispohjan laajentamista ja vientiä. Onnistuneella elinkeinopolitiikalla  luodaan  uutta työtä ja sitä kautta hyvinvointia Espooseen.  Yrityksen sijainnin valinnan tärkeimpiä syitä ovat suhde kuntaan, asiakaskunta asuinpaikka, sopivat toimitilat ja Espoon sijaitseminen PK- seudulla. Yritysilmastoa on arvioitu  pääosin myös hyväksi.  

Espoon suurimmat liikevaihdoltaan tuottavista yrityksistä  voidaan mainita: Neste Oyj, Nokia Solutions and Networks Oy, ,  Neste Markkinointi Oy, Neste Renewable Fuels Oy Metsä Fibre Oy, TNS Mobile Oy,   Metsä Group,  HMD global Oy, Lidl Pääkonttori, Valmet Techonologies Oy. Alueella toimii paljon työllistäviä, kasvussa olevia ja lukuisia uusia yrityksiä.

 Espoo edellyttää kaikilta täällä toimivilta yrityksiltä  yhteiskuntavastuuta eli vastuullista yritystoimintaa. Yritystoiminnan tulee olla kannattavaa, mutta samalla Espoolaisten yritysten tulee pyrkiä säilyttämään ja luomaan uusia työpaikkoja. Niiden tulee kantaa vastuuta työntekijöittensä hyvästä palkkakehityksestä ja hyvinvoinnista. Työterveyshuolto kuuluu niihin vastuisiin, jotka kuuluvat yrityksille. 

Espoo kehittää T3-aluetta sinne sijoittuneiden yritysten kanssa. Sitä tehdään mm. kaavoituksen osalta. Tavoite on luoda uusia innovaatioita ja mahdollisuuksia kasvuyrityksille. Alueelle sijoitetaan julkisia ja yksityisiä varoja niin, että liikenneyhteydet ovat toimivat, siellä on tarpeeksi toimitiloja ja myös asuinrakentamiseen investoidaan. T3-alueella on 8000 viestintä  ja viestintäteollisuuden   työpaikkaa.

Otaniemen innovaatiokeskuksessa (Innovation Garden) innovaatiotoiminnan rahoittajat,  Tekes, Finnvera, Finnpro ja eri alojen asiantuntijat luovat kasvun edellytyksiä ei vaan Espooseen vaan myös koko Suomeen. Hankintaosaaminen ja erityisesti luovien ja innovatiivisten alojen hankinnoissa Espoolla on kilpailuetu. Pienhankinnoissa olemme suosineet paikallisia mikro – ja pk – yrityksiä.  Elinkeinopolitiikan tavoitteet Espoo   laatii yhdessä  yritysten kanssa.  Espoo tukee  kaikkia vastuullisia  yrityksiä  niin  suuria kuin  pieniäkin. 

Espoon tulee jatkossakin erikoistua tietyille aloilla ja suunnata panoksia näille aloille.  Erikoistuminen olisi syytä pohjautua Aalto-yliopiston huippututkimuksen erikoisaloihin. Espoon yrityksien rakenne on jo monipuolinen, joten tulevaisuudessa olisi paras tapa saavuttaa kilpailukykyä olisi panostaa ja erikoistua aloille, joita kaupunki, julkinen valta ja EU tukevat.